(C89) MoonPhase (Yuran) Ichinose Shiki no Tanoshii Yume Ichinose Shiki Fun Dream After Hours Translation - part 2